DỊCH THƠ J PREVERT: LÁ RỤNG

By ngvanan

More...

DỊCH THƠ: J PREVERT: BABARA

By ngvanan

 J PREVERT : BARBARA
Phỏng dị
ch : NVA

More...

J PREVERT: BÀI CA CỦA NGƯỜI CAI TÙ.

By ngvanan

 
(ảnh minh họa phía phải : Thai Phiên)

CHANSON DU GEOLIER

More...

JACQUES PREVERT: DEJEUNER DU MATIN

By ngvananDEJEUNER DU MATIN
Jacques Prévert.

More...

DỊCH THƠ J PREVERT: ALICANTE

By ngvanan

 

 (ảnh minh hoa: Thái Phiên)

ALICANTE

Jacques Prévert. 

More...

DỊCH THƠ J PREVERT: CHANSON

By ngvanan

 

CHANSON

Jacques Prévert

More...

DỊCH THƠ JACQUES PREVERT: JE SUIS COMME JE SUIS

By ngvanan

JE SUIS COMME JE SUIS
Jacques Prévert

More...